Herb
Profile Radnych, komisje, interpelacje. Kalendarz posiedzeń.
System Rada dla Mieszkańców - Sieraków

Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

MARIUSZ PARADOWSKI

MARIUSZ PARADOWSKI

Wiceprzewodniczący

Okręg: 5, zdobyte głosy: 108

Status: powołany - 22.11.2018

Przynależność do komisji

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
KOMISJA BUDŻETOWO GOSPODARCZA stała UCHWAŁA I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE członek

Interpelacje i zapytania - VIII kadencja 2018-2023

Głosowania - VIII kadencja 2018-2023

Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-22 16:25:46 UCHWAŁA NR I/2/2018 W SPRAWIE USTALENIA LICZBY WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE I SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-22 17:32:45 UCHWAŁA NR I/4/2018 W SPRAWIE SKŁADÓW OSOBOWYCH STAŁYCH KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE I SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 13:38:44 UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR XLI/284/2017 Z DNIA 19 GRUDNIA 2017R. W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 13:50:26 UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR XV/93/11 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 GRUDNIA 2011R. W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁATY DIET RADNYM ORAZ OKREŚLENIA ZASAD ZWROTU KOSZTÓW PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH PRZYSŁUGUJĄCYCH RADNYM RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 13:54:52 UCHWAŁA NR II/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE W Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA WYKUP PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W KACZLINIE STANOWIĄCEJ DZIAŁKĘ NR 11/2 II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 14:05:59 UCHWAŁA NR II/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE USTALENIA STAWEK JEDNOSTKOWYCH DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-11-29 14:11:16 UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 29 LISTOPADA 2018R. W SPRAWIE INICJATYWY UTWORZENIA I FUNKCJONOWANIA DZIENNEGO DOMU "SENIOR+" NA TERENIE GMINY SIERAKÓW II SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:30:42 Uchwała zmieniająca uchwałę nr XLI/284/2017 z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018, III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:31:40 Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:35:55 Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:37:50 Uchwała w sprawie uchwalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:39:10 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:40:40 Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:42:05 Uchwała w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:43:26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:44:26 Uchwała w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:45:44 Uchwała w sprawie zryczałtowanych diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:46:55 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr II/8/2018 z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:48:09 Uchwała w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży dla gminy Sieraków na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:50:55 Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:52:30 Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywości dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:53:59 Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:55:20 Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2019 roku III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 13:56:51 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 14:05:07 Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr LI/359/2018 z dnia 25 września 2018r. w sprawie Statutu Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 14:54:53 Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieraków III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2018-12-18 15:40:42 Uchwała w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 III SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-08 17:52:32 UCHWAŁA NR IV/30/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ODDANIA CZCI UCZESTNIKOM POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-08 17:54:26 UCHWAŁA NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY. IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-08 17:56:16 UCHWAŁA NR IV/32/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY HALI SPORTOWO-WIDOWISKOWEJ W SIERAKOWIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ IV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 13:59:51 UCHWAŁA NR V/33/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NA 2019 ROK V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 14:10:17 UCHWAŁA NR V/34/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANÓW PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NA 2019 ROK V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 14:24:17 UCHWAŁA NR V/35/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE USTALENIA LICZBY WICEPRZEWODNICZĄCYCH RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:02:23 UCHWAŁA NR V/37/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ NR III/29/2018 Z DNIA 18 GRUDNIA 2018 ROKU W SPRAWIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2019. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:04:53 UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI MIĘDZYCHODZKIEMU. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:06:10 UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE ZALICZENIA DRÓG NA TERENIE GMINY DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH ORAZ USTALENIA ICH PRZEBIEGU V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:09:14 UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 ROKU W SPRAWIE USTALENIA SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD PONOSZENIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W OŚRODKACH WSPARCIA I MIESZKANIACH CHRONIONYCH V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-01-31 15:11:20 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 31 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IV/31/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 R. W SPRAWIE NADANIA NAZWY ULICY. V SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:42:53 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:43:47 Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa, niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:45:57 Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:47:41 Opinia Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie założeń projektu planu ochrony rezerwatu przyrody "Mszar nad Jeziorem Mnich". VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:49:10 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Dzienny Dom "Senior +" w gminie Sieraków oraz jej połączenia z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie. VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-03-05 13:53:22 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych VI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:23:04 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze gminy Sieraków. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:25:07 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE Z DNIA 09 KWIETNIA 2019R. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na rok 2019. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:27:34 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Sieraków VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:29:07 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy Sieraków. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:30:37 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-09 13:32:36 OŚWIADCZENIE RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE w sprawie inicjatywy przywrócenia połączeń kolejowych na linii 368 VII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:36:33 Uchwała nr VIII/54/2019 zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:38:03 Uchwała nr VIII/55/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:41:29 Uchwała nr VIII/56/2019 w sprawie zgłoszenia sołectw: Bucharzewo, Chorzępowo, Grobia, Kłosowice, Lutomek, Marianowo oraz Tuchola z gminy Sieraków do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-04-25 13:43:16 Uchwała nr VIII/57/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:27:30 Uchwała nr IX/58/2019 zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwaly budżetowej na rok 2019. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:28:24 Uchwała nr IX/59/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:31:03 Uchwała nr IX/60/2019 w sprawie określenia zasad korzystania z parku wiejskiego w Kłosowicach. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:32:15 Uchwała nr IX/61/2019 w sprawie zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019r. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:34:09 Uchwała nr IX/62/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-05-23 13:36:00 Uchwała nr IX/63/2019 w sprawie zmiany uchwały nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 31 stycznia 2019r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. IX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 13:30:42 UCHWAŁA NR X/64/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 14:52:23 UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2018 X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 14:54:09 UCHWAŁA NR X/66/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2018. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:16:29 UCHWAŁA NR X/67/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:17:51 UCHWAŁA NR X/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:19:22 UCHWAŁA NR X/69/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:20:33 UCHWAŁA NR X/70/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Chalinie stanowiącej działkę nr 132. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:22:05 UCHWAŁA NR X/71/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę gruntową nr 377/4. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:23:07 UCHWAŁA NR X/72/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Góra do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:24:52 UCHWAŁA NR X/73/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia dotacji w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Sieraków. X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-06-18 15:26:09 UCHWAŁA NR X/74/2019 RADY MIEJSKIEJ SIERAKOWIE z dnia 18.06.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego X SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:48:09 UCHWAŁA NR XI/75/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:49:26 UCHWAŁA NR XI/76/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Sieraków” XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:51:15 UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Sieraków oraz nadania jej statutu. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:53:33 UCHWAŁA NR XI/78/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Góra gmina Sieraków XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:54:53 UCHWAŁA NR XI/79/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zagospodarowania złoża ropy naftowej i gazu ziemnego „Sieraków” na terenie gminy Sieraków. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-07-30 14:56:56 UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 lipca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2019 rok. XI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-15 15:05:39 UCHWAŁA NR XII/81/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-15 15:07:41 UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 października 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków. XII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:45:08 Uchwała nr XIII/ 83 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2019 z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:47:19 Uchwała nr XIII/84 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:49:16 Uchwała nr XIII/85 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:50:39 Uchwała nr XIII/86 /2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 56. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2019-10-29 13:53:06 Uchwała nr XIII/87/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2019-10-29 13:54:28 Uchwała nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 13:56:11 Uchwała nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu gminy Sieraków”. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 14:18:08 Uchwała nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 październiak 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Technikum w Zespole Szkół im Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 14:19:45 Uchwała nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Maksymiliana Siły-Nowickiego w Sierakowie XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-10-29 14:21:10 Uchwała nr nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-19 17:02:47 UCHWAŁA NR XIV/94/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-19 17:07:24 UCHWAŁA NR XIV/95/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:18:55 UCHWAŁA NR XV/96/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę nr III/29/2018 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:21:22 UCHWAŁA NR XV/97/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:23:25 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2020 roku. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:24:56 UCHWAŁA NR … RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia … w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:26:13 UCHWAŁA NR ......................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................................. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:28:05 UCHWAŁA NR ......................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................................. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:29:48 UCHWAŁA NR …................... RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia …....................... w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sieraków na lata 2020-2023 XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:32:13 UCHWAŁA NR …/…/2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ……. 2019 roku w sprawie: ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:33:47 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w 2020 roku. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:35:05 UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 2019 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:37:02 Uchwała Rady Miejskiej w Sierakowie nr z dnia w sprawie zmiany uchwały o przystapieniu do wprowadzenia częściowej zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:38:52 U C H W A Ł A NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia …………….. roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:40:55 Uchwała nr …..../……../2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………… 2019 r. uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:43:30 Uchwała nr …..../……../2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………… 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:46:34 Uchwała nr ……../…………../19 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia ………..2019 r w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:48:41 UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Lutom, gmina Sieraków. XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2019-11-26 13:50:04 UCHWAŁA NR … RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia … w sprawie wyrażenia zgody na wykup prawa własności nieruchomości położonej w Grobi stanowiącej działkę nr 16/4 XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2019-11-26 13:52:15 U C H W A Ł A nr ......../........../19 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia ................. roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz sposobu jej rozliczania XV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:29:07 UCHWAŁA NR XVII/123/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:30:53 UCHWAŁA NR XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sieraków. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:32:50 UCHWAŁA NR XVII/125/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2020 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:44:34 UCHWAŁA NR XVII/126/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2020 rok XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:47:40 UCHWAŁA NR XVII/127/2020 RADY MIEJSKIEJW SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:49:56 UCHWAŁA NR XVII/128/2020 RADY MIEJSKIEJW SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:53:09 STANOWISKO NR XVII/129/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie sytuacji finansów jednostek samorządu terytorialnego XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-01-21 13:54:49 UCHWAŁA NR XVII/130/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 stycznia 2020 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęciue pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Burmistrza Gminy Sieraków na cele niezwiązane z budową , przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:21:00 UCHWAŁA NR XVIII/131/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:22:50 UCHWAŁA NR XVIII/132/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:24:16 UCHWAŁA NR XVIII/133/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:26:21 UCHWAŁA NR XVIII/134/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Bucharzewie XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:28:36 UCHWAŁA NR XVIII/135/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Sieraków prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Izdebnie. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:31:02 OPINIA NR XVIII/136/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie: założeń projektu zmiany planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Mszar nad Jeziorem Mnich”. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-02-25 13:40:29 UCHWAŁA NR XVIII/137/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Szamotułach na uchwałę Rady Miejskiej w Sierakowie nr XV/110/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:41:55 UCHWAŁA NR XIX/138/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:44:07 UCHWAŁA NR XIX/139/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:45:54 UCHWAŁA NR XIX/140/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:47:16 U C H W A Ł A XIX/141/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sieraków na 2020 rok XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:48:26 UCHWAŁA NR XIX/142/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:49:52 UCHWAŁA NR XIX/143/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków. XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-04-14 13:51:32 UCHWAŁA NR XIX/144/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości objętych zorganizowanym odbiorem odpadów oraz ustalenia stawek tej opłaty XIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:30:44 UCHWAŁA NR XX/145/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:32:30 UCHWAŁA NR XX/146/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:38:48 UCHWAŁA NR XX/147/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:40:52 UCHWAŁA Nr XX/148/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-05-26 14:41:35 UCHWAŁA NR XX/149/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sieraków na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogródków działkowych. XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-06-30 13:36:47 UCHWAŁA NR XXI/150/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-07-21 13:34:44 UCHWAŁA NR XXII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2020 rok. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-07-21 13:39:42 UCHWAŁA NR XXII/160/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 lipca 2020 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Lutomek, gmina Sieraków – etap II. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-07-21 13:37:44 UCHWAŁA NR XXII/159/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Sieraków na 2020 rok. XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:25:15 UCHWAŁA NR XXIII/161/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:27:16 UCHWAŁA NR XXIII/162/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2020/2021 XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:29:09 UCHWAŁA NR XXIII/163/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/133/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:34:06 UCHWAŁA NR XXIII/164/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie prawa własności 4 lokali mieszkalnych położonych w budynku nr 9 przy ul. Słonecznej w Sierakowie. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-09-15 13:37:21 UCHWAŁA NR XXIII/165/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-03 20:55:32 Potwierdzenie możliwości głosowania Sesja testowa za
2020-11-03 21:00:50 Uchwała nr 1 Sesja testowa przeciw
2020-11-09 14:53:55 Potwierdzenie możliwości głosowania XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 14:55:40 UCHWAŁA NR XXIV/166/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 14:57:17 UCHWAŁA NR XXIV/167/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 14:58:33 UCHWAŁA NR XXIV/168/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków, XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE przeciw
2020-11-09 15:00:32 UCHWAŁA NR XXIV/169/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków, XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 15:02:49 UCHWAŁA NR XXIV/170/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków”, XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-09 15:05:03 UCHWAŁA NR XXIV/171/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2021 rok. XXIV SESJA RADY MIEJSKIE W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:19:41 UCHWAŁA NR XXV/172/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:21:58 UCHWAŁA NR XXV/173/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:23:41 UCHWAŁA NR XXV/174/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:25:12 UCHWAŁA NR XXV/175/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:30:19 UCHWAŁA NR XXV/176/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sieraków na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:27:07 UCHWAŁA NR XXV/177/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:33:16 UCHWAŁA NR XXV/178/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:34:43 UCHWAŁA NR XXV/179/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sieraków. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-11-26 15:36:04 UCHWAŁA NR XXV/180/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości z terenu Gminy Sieraków. XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:04:42 UCHWAŁA NR XXVI/181/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/122/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:06:54 UCHWAŁA NR XXVI/182/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:11:42 UCHWAŁA NR XXVI/183/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:14:55 UCHWAŁA NR XXVI/184/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/103/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2020-12-17 15:17:32 UCHWAŁA NR XXVI/185/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2021 roku. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:19:02 UCHWAŁA NR XXVI/187/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Góra gmina Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:20:32 UCHWAŁA NR XXVI/188/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Sieraków na lata 2021-2023. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:23:27 UCHWAŁA NR XXVI/189/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/280/2017 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:28:22 UCHWAŁA NR XXVI/186/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/124/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez gminę Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 15:44:39 UCHWAŁA NR XXVI/190/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2020-12-17 16:16:21 UCHWAŁA NR XXVI/191/2020 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:34:16 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/192/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:36:57 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/193/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:38:38 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/194/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:40:19 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/195/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:42:05 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/196/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:43:35 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/197/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:45:18 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/198/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2021 rok. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-01-26 15:47:22 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE nr XXVII/199/2021 z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2021 rok. XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-02-23 13:22:09 UCHWAŁA NR XXVIII/200/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 lutego 2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-02-23 13:26:26 UCHWAŁA NR XXVIII/201/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 23 lutego 2021 w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2021-2024.” XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2021-03-30 13:26:43 UCHWAŁA NR XXIX/202/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:28:51 UCHWAŁA NR XXIX/203/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:30:52 UCHWAŁA NR XXIX/204/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:33:04 UCHWAŁA NR XXIX/205/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2021 rok. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:36:20 UCHWAŁA NR XXIX/206/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2021 roku. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:38:03 UCHWAŁA NR XXIX/207/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/59/2003 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 1 lipca 2003r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia, zamiany i wydzierżawiania nieruchomości oraz zasad stosowania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:40:14 UCHWAŁA NR XXIX/208/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przechodu i przejazdu przez nieruchomość Gminy Sieraków położoną w Grobi. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:42:29 UCHWAŁA NR XXIX/209/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2021-2024.” XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-03-30 13:45:28 UCHWAŁA NR XXIX/210/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie poparcia stanowiska Sejmiku Województwa Wielkopolskiego dotyczącego proponowanej alokacji środków dla Wielkopolski w programie regionalnym na lata 2021-2027. XXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:22:06 UCHWAŁA NR XXX/211/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2021-04-27 14:24:50 UCHWAŁA NR XXX/212/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2021-04-27 14:26:39 UCHWAŁA NR XXX/213/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie odwołania Skarbnika gminy Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:33:55 UCHWAŁA NR XXX/214/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie powołania Skarbnika gminy Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:40:14 UCHWAŁA NR XXX/215/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:42:59 UCHWAŁA NR XXX/216/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Tuchola, gmina Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-04-27 14:45:01 UCHWAŁA NR XXX/217/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 kwietnia 2021 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie wsi Tuchola, gmina Sieraków. XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:27:35 UCHWAŁA NR XXXI/218/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:29:09 UCHWAŁA NR XXXI/219/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:31:28 UCHWAŁA NR XXXI/220/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:33:56 UCHWAŁA NR XXXI/221/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXV/175/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:36:31 UCHWAŁA NR XXXI/222/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Sierakowie i stanowiącej działkę gruntową nr 205/8. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-05-25 13:39:23 UCHWAŁA NR XXXI/223/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. XXXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:38:58 UCHWAŁA NR XXXII/224/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:40:19 UCHWAŁA NR XXXII/225/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – Placówka Wsparcia Dziennego "Równi Sobie" w gminie Sieraków oraz jej połączenia z Placówką Wsparcia Dziennego – Świetlica „Świetliki” w Sierakowie XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:42:04 UCHWAŁA NR XXXII/226/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/149/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sieraków na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:44:27 UCHWAŁA NR XXXII/227/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Sieraków w 2021 r.-Barlin XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:45:58 UCHWAŁA NR XXXII/228/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Sieraków w 2021 r.- Kubek XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-15 13:47:19 UCHWAŁA NR XXXII/229/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/200/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu XXXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 13:54:09 UCHWAŁA NR XXXIII/230/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 14:58:47 UCHWAŁA NR XXXIII/231/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2020. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:00:58 UCHWAŁA NR XXXIII/232/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2020. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:05:35 UCHWAŁA NR XXXIII/233/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:09:26 UCHWAŁA NR XXXIII/234/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:11:07 UCHWAŁA NR XXXIII/235/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2021/2022. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:13:12 UCHWAŁA NR XXXIII/236/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:16:45 UCHWAŁA NR XXXIII/237/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Sieraków w Sierakowie. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:18:42 UCHWAŁA NR XXXIII/238/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości gruntowych z Lasami Państwowymi Nadleśnictwem Sieraków. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:21:06 UCHWAŁA NR XXXIII/239/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania i nakładów zabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie, stanowiących działki nr 2010/5, 2010/6 i 2010/8. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2021-06-29 15:22:52 UCHWAŁA NR XXXIII/240/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:27:18 UCHWAŁA NR XXXIII/241/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości niektórych grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-06-29 15:31:49 UCHWAŁA NR XXXIII/242/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. XXXIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:36:04 UCHWAŁA NR XXXIV/243/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:37:28 UCHWAŁA NR XXXIV/244/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:47:18 UCHWAŁA NR XXXIV/245/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:48:48 UCHWAŁA NR XXXIV/246/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą „Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków”. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:50:34 UCHWAŁA NR XXXIV/247/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy gminą Sieraków, a gminą Międzychód na przekazanie zadania z zakresu pomocy społecznej. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-09-28 13:52:15 UCHWAŁA NR XXXIV/248/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 września 2021 roku w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Sieraków. XXXIV SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-23 15:41:11 UCHWAŁA NR XXXVI/256/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 XXXVI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-23 15:44:16 UCHWAŁA NR XXXVI/257/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXVI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:20:30 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 roku zmieniająca uchwałę nr XXVI/191/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:22:54 UCHWAŁA NR XXXVII/259/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:24:12 UCHWAŁA NR XXXVII/260/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie aktualności Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:25:50 UCHWAŁA NR XXXVII/261/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2020 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:27:07 UCHWAŁA NR XXXVII/262/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:28:50 UCHWAŁA NR XXXVII/263/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2022 rok. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:30:42 UCHWAŁA NR XXXVII/264/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2022 roku. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:32:31 UCHWAŁA NR XXXVII/265/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:33:59 UCHWAŁA NR XXXVII/266/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:35:52 UCHWAŁA NR XXXVII/ 267/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:49:45 UCHWAŁA NR XXXVII/268/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym oraz określenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Miejskiej w Sierakowie. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:51:24 UCHWAŁA NR XXXVII/269/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:52:42 UCHWAŁA NR XXXVII/270/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 30 listopada 2021 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2021-11-30 13:56:14 UCHWAŁA NR XXXVII/271/2021 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XXXVII/271/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierakowie. XXXVII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-01-13 13:27:36 UCHWAŁA NR XXXIX/282/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:29:22 UCHWAŁA NR XXXIX/283/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:34:28 UCHWAŁA NR XXXIX/284/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2022 rok XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:36:15 UCHWAŁA NR XXXIX/285/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2022 rok, XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-01-13 13:37:40 UCHWAŁA NR XXXIX/286/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XXXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-02-24 13:38:59 UCHWAŁA NR XL/287/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu, XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-02-24 13:40:28 UCHWAŁA NR XL/288/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu. XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-02-24 13:41:58 UCHWAŁA NR XL/289/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Ławicy stanowiących niezabudowane działki nr 97/6 i 97/7. XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-02-24 13:43:32 UCHWAŁA NR XL/290/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 24 lutego 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę praw własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących działki nr 1483/4 i 1376/7. XL SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-03-29 13:23:18 UCHWAŁA NR XLI/291/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:25:00 UCHWAŁA NR XLI/292/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:26:28 UCHWAŁA NR XLI/293/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:27:48 UCHWAŁA NR XLI/294/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:29:27 UCHWAŁA NR XLI/295/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieraków w 2022 roku. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:30:52 UCHWAŁA NR XLI/296/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2022 rok. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:32:27 UCHWAŁA NR XLI/297/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 – 2025. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:33:58 UCHWAŁA NR XLI/298/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sieraków” na rok 2022. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-03-29 13:35:52 UCHWAŁA NR XLI/299/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIX/286/2022 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. XLI SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-13 15:48:02 UCHWAŁA NR XLII/300/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 13 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-26 13:32:55 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/301/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-04-26 13:46:15 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/302/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-26 13:48:41 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/303/20222 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Sierakowie. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-04-26 13:50:16 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR XLIII/304/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku w sprawie statutu Biblioteki Publicznej gminy Sieraków. XLIII SESJA RADY MIESJKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:43:14 UCHWAŁA NR XLIV/305/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:44:33 UCHWAŁA NR XLIV/306/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:45:43 UCHWAŁA XLIV/307/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu, XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-05-26 13:47:20 UCHWAŁA NR XLIV/308/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 maja 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Bucharzewie stanowiącej działkę nr 195/6. XLIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 13:44:21 UCHWAŁA NR XLV/309/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:02:45 UCHWAŁA NR XLV/310/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2021. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:05:01 UCHWAŁA NR XLV/311/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2021. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:09:20 UCHWAŁA NR XLV/312/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:13:00 UCHWAŁA NR XLV/313/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:14:37 UCHWAŁA NR XLV/314/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miasta Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:15:48 UCHWAŁA NR XLV/315/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:26:00 UCHWAŁA NR XLV/316/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie odwołania sołtysa sołectwa Marianowo w gminie Sieraków. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-06-28 15:28:51 UCHWAŁA NR XLV/317/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Sieraków na rok szkolny 2022/2023. XLV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-08-02 14:11:56 UCHWAŁA NR XLVI/318/2022RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 2 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/316/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. XLVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-08-17 14:34:08 UCHWAŁA NR XLVII/319/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-08-17 14:35:51 UCHWAŁA NR XLVII/320/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 17 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. XLVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:43:28 UCHWAŁA NR XLVIII/321/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:45:28 UCHWAŁA NR XLVIII/322/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków, XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:46:44 UCHWAŁA NR XLVIII/323/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica gmina Sieraków, XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:48:14 UCHWAŁA NR XLVIII/324/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Ławicy stanowiących działki letniskowe XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:49:40 UCHWAŁA NR XLVIII/325/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół, przedszkola i oddziału przedszkolnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Sieraków, XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:51:26 UCHWAŁA NR XLVIII/326/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Sieraków na lata 2022-2030. XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-09-27 13:54:08 UCHWAŁA NR XLVIII/327/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-19 15:42:43 UCHWAŁA NR XLIX/328/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022, XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:21:54 UCHWAŁA NR L/329/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:23:43 UCHWAŁA NR L/330/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:26:47 UCHWAŁA NR L/331/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/262/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2022-10-25 13:28:36 UCHWAŁA NR L/332/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:30:43 UCHWAŁA NR L/333/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-10-25 13:32:17 UCHWAŁA NR L/334/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 października 2022 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków. L SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2022-11-09 13:11:06 UCHWAŁA NR LI/335/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 9 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. LI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:31:04 UCHWAŁA NR LII/336/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:32:38 UCHWAŁA NR LII/337/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:34:58 UCHWAŁA NR LII/338/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2022-11-29 13:36:43 UCHWAŁA NR LII/339/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/236/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:37:57 UCHWAŁA NR LII/340/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Sieraków w rejonie ulic Opalińskich i Wronieckiej LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:39:50 UCHWAŁA NR LII/341/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sieraków na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:41:42 UCHWAŁA NR LII/342/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:43:39 UCHWAŁA NR LII/343/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2023 roku LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:45:05 UCHWAŁA NR LII/344/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu w gminie Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:46:32 UCHWAŁA NR LII/345/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/169/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia pod nazwą „Puszcza Notecka” w Międzychodzie LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:48:12 UCHWAŁA NR LII/346/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały XXXV/226/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 22 września 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sieraków do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą „Obra – Warta” z siedzibą w Pszczewie LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:49:39 UCHWAŁA NR LII/347/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-11-29 13:51:28 UCHWAŁA NR LII/348/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Lutomek, gmina Sieraków LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 13:22:44 UCHWAŁA NR LIII/349/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/281/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-12-20 13:24:29 UCHWAŁA NR LIII/350/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2022-12-20 13:25:58 UCHWAŁA NR LIII/351/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 13:27:47 UCHWAŁA NR LIII/352/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieraków, stanowiącej działki oznaczone według ewidencji nr 1050, 1051, 1052, 1053 w Sierakowie. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2022-12-20 13:29:31 UCHWAŁA NR LIII/353/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Chalin, gmina Sieraków. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 13:30:49 UCHWAŁA NR LIII/354/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 269 obrębu Góra, gmina Sieraków. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 13:32:27 UCHWAŁA NR LIII/355/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do opracowania częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki numer 97/2 obrębu Góra, gmina Sieraków. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 13:34:04 UCHWAŁA NR LIII/356/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XXIX/209/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Wielobranżowego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. z siedzibą w Sierakowie na lata 2021-2024”. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 13:36:09 UCHWAŁA NR LIII/357/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 13:48:38 UCHWAŁA NR LIII/358/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2022-12-20 14:39:02 UCHWAŁA NR LIII/359/2022 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 20 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-01-26 13:27:14 UCHWAŁA NR LIV/360/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:28:37 UCHWAŁA NR LIV/361/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:29:49 UCHWAŁA NR LIV/362/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Sieraków. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:31:11 UCHWAŁA NR LIV/363/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przystąpienia do częściowej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sieraków. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:32:24 UCHWAŁA NR LIV/364/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Gminy Sieraków. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:33:50 UCHWAŁA NR LIV/365/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:35:23 UCHWAŁA NR LIV/366/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:36:54 UCHWAŁA NR LIV/367/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Sierakowie na 2023 rok. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-01-26 13:46:12 UCHWAŁA NR LIV/368/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sierakowie na 2023 rok. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-01-26 13:47:55 UCHWAŁA NR LIV/369/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Sierakowie stanowiącej działkę nr 205/9. LIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:21:04 UCHWAŁA NR LV/370/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-02-28 14:23:51 UCHWAŁA NR LV/371/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-02-28 14:25:15 UCHWAŁA NR LV/372/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieraków w 2023 roku. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:26:49 UCHWAŁA NR LV/373/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Sieraków. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:28:22 UCHWAŁA NR LV/374/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przekazania środków trwałych i przedmiotów pozabilansowych samorządowemu zakładowi budżetowemu – Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Sierakowie. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:29:53 UCHWAŁA NR LV/375/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przyjęcia statutu Związku powiatowo-gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-02-28 14:34:18 UCHWAŁA NR LV/376/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia Gminy Sieraków do Związku powiatowo gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” z siedzibą w Poznaniu. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-02-28 14:37:45 UCHWAŁA NR LV/377/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-02-28 14:40:47 UCHWAŁA NR LV/378/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 lutego 2023 roku w sprawie zgłoszenia oferty kandydata do konkursu na etatowego członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. LV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:16:38 UCHWAŁA NR LVII/383/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:18:02 UCHWAŁA NR LVII/384/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:19:26 UCHWAŁA NR LVII/385/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały nr LIV/361/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:21:25 UCHWAŁA NR LVII/386/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na pokrycie części wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:23:08 UCHWAŁA NR LVII/387/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie gminy Sieraków na 2023 rok, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:24:38 UCHWAŁA NR LVII/388/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Sieraków w 2023 roku, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:26:02 UCHWAŁA NR LVII/389/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r.w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/304/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej gminy Sieraków, LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-04-25 13:27:56 UCHWAŁA NR LVII/390/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 25 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa niektórych podatków stanowiących dochód gminy, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-16 15:18:32 UCHWAŁA NR LVIII/391/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-16 15:33:57 UCHWAŁA NR LVIII/392/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-30 13:26:46 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR LIX/393/2023 z dnia 30 maja 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-30 13:28:27 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR LIX/394/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-05-30 13:29:59 UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE NR LIX/395/2023 z dnia 30 maja 2023 roku w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 13:24:45 UCHWAŁA NR LX/396/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków wotum zaufania. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:22:10 UCHWAŁA NR LX/397/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sieraków za rok 2022. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:24:05 UCHWAŁA NR LX/398/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Sieraków absolutorium za wykonanie budżetu gminy w roku 2022. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:28:08 UCHWAŁA NR LX/399/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LIII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:30:26 UCHWAŁA NR LX/400/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:33:52 UCHWAŁA NR LX/401/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2023-06-27 14:35:14 UCHWAŁA NR LX/402/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:36:47 UCHWAŁA NR LX/403/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:38:01 UCHWAŁA NR LX/404/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Sieraków” na rok 2023. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:39:41 UCHWAŁA NR LX/405/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie wsi Ławica, gmina Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:41:05 UCHWAŁA NR LX/406/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Grobia – Jaroszewo, gmina Sieraków. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-06-27 14:43:27 UCHWAŁA NR LX/407/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Międzychodzkiemu. LX SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:41:36 UCHWAŁA NR LXI/408/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:43:59 UCHWAŁA NR LXI/409/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:45:40 UCHWAŁA NR LXI/410/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr LII/342/2022 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:47:20 UCHWAŁA NR LXI/411/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przekazania środków finansowych na realizację zadania pod nazwą ,,Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka dla dzieci z terenu Gminy Sieraków". LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:48:37 UCHWAŁA NR LXI/412/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie zamiaru połączenia Sierakowskiego Ośrodka Kultury z Biblioteką Publiczną Gminy Sieraków. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:50:22 UCHWAŁA NR LXI/413/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Sieraków na lata 2023-2026. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:51:44 UCHWAŁA NR LXI/414/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sieraków na lata 2023-2031. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:53:05 UCHWAŁA NR LXI/415/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-09-26 13:58:30 UCHWAŁA NR LXI/416/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 26 września 2023 roku w sprawie formy, wysokości i trybu przyznawania pomocy dla repatriantów zaproszonych przez gminę Sieraków. LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:26:53 UCHWAŁA NR LXII/417/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:28:21 UCHWAŁA NR LXII/418/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:30:42 UCHWAŁA NR LXII/419/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Sieraków LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-10-26 13:32:24 UCHWAŁA NR LXII/420/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Sieraków na lata 2023-2025” LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:47:57 UCHWAŁA NR LXII/422/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Sieraków LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:49:52 UCHWAŁA NR LXII/423/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres dziesięciu lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sieraków, stanowiącej działki oznaczone według ewidencji nr 2000/21, 2000/36 i 2000/37, miasta Sieraków. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2023-10-26 13:51:07 UCHWAŁA NR LXII/424/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie Regulaminu amatorskiego połowu ryb w jeziorze w Kaczlinie. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:52:33 UCHWAŁA NR LXII/425/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Sieraków uprawnień do ustalania cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:54:15 UCHWAŁA NR LXII/426/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej niezabudowaną działkę nr 205/18 położoną w Sierakowie. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-10-26 13:55:58 UCHWAŁA NR LXII/427/2023 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 października 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w Sierakowie stanowiących niezabudowane działki nr 809/6, 809/7 i 809/8. LXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE przeciw
2023-11-28 13:34:30 UCHWAŁA NR LXIII/428/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2023-11-28 13:35:45 UCHWAŁA NR LXIII/429/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE wstrzymał się
2023-11-28 13:36:54 UCHWAŁA NR LXIII/430/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:38:07 UCHWAŁA NR LXIII/431/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie Programu współpracy gminy Sieraków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2024 roku. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:39:41 UCHWAŁA NR LXIII/432/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Sieraków w 2024 rok. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:40:52 UCHWAŁA NR LXIII/433/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie kontynuacji uczestnictwa gminy Sieraków w Lokalnej Grupie Działania pod nazwą Stowarzyszenie „Puszcza Notecka” na okres programowania do 2027 roku. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:42:13 UCHWAŁA NR LXIII/434/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania, w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:43:27 UCHWAŁA NR LXIII/435/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:44:32 UCHWAŁA NR LXIII/436/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-11-28 13:45:49 UCHWAŁA NR LXIII/437/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr XLI/297/2022 w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022 - 2025. LXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE za
2023-12-19 13:20:40 UCHWAŁA NR LXIV/438/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku zmieniająca uchwałę nr LII/359/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:21:53 UCHWAŁA NR LXIV/439/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Sieraków LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:24:39 UCHWAŁA NR LXIV/440/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:25:57 UCHWAŁA NR LXIV/441/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Sieraków. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:28:03 UCHWAŁA NR LXIV/442/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:30:09 UCHWAŁA NR LXIV/443/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały nr VI/31/11 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Sieraków i określania zasad zwrotu poniesionych wydatków. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:31:41 UCHWAŁA NR LXIV/444/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie ustanowienia Wieloletniego Gminnego Programu Osłonowego w Zakresie Dożywiania Dzieci i Młodzieży dla Gminy Sieraków na lata 2024-2028. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:33:40 UCHWAŁA NR LXIV/445/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie apelu dotyczącego zmiany Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXXIX/941/17 z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:35:27 UCHWAŁA NR LXIV/446/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie określenia kwoty będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Sierakowie w 2024 roku. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 13:47:07 UCHWAŁA NR LXIV/447/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Sieraków. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI za
2023-12-19 14:23:57 UCHWAŁA NR LXIV/448/2023 RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024. LXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWI wstrzymał się